Friday, September 21, 2018

Omov zakon, metodi i teoreme